TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA- KHU TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM